Về cha già Quynh

Xin cầu bầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử

Ngày đăng:04-03-2017 |5:18 AM | 1292 Lượt xem

Noi gương, cầu nguyện, xin cha nguyện cầu

Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi và hay thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh, một người cha, một người thầy, một người "đầy tớ" của Tin Mừng, một chiến sĩ đức tin, một người luôn trung thành phục vụ Giáo Hội và Tổ Quốc, luôn hết lòng yêu mến dân tộc mình vì tình yêu Chúa Giê-su thôi thúc.

Khi còn sống giữa chúng con, người đã luôn cố gắng thể hiện vai trò của người mục tử, là hiện thân của Chúa Ki-tô linh mục giữa trần gian, mang Chúa đến cho con người, và làm cho con người trở về với Thiên Chúa. 

Suốt cuộc đời người chỉ tâm niệm một điều : vừa là linh mục của Chúa và Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng muốn là linh mục Việt Nam, để gieo rắc hạt giống Tin Mừng trên quê hương dấu yêu. Vì lý tưởng và tâm nguyện ấy, người đã chấp nhận bị chống đối, bị hiểu lầm và bị từ khước.

Người đã chịu đau khổ nhiều vì Giáo Hội, nhưng người đã luôn sống giữa chúng con như một chứng nhân của tình yêu Chúa. Noi gương Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, người vừa là linh mục nhưng cũng là người thầy thuốc, luôn băng bó vết thương tâm hồn và thể xác, chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền. 

Không ai giầu như người, cũng chẳng ai khó như người, vì người đã luôn noi gương Thánh Lau-ren-xô Quan thầy, chọn người nghèo làm sản nghiệp riêng.

Giáo phận Hải Phòng chịu ơn người, các giáo xứ và mỗi người chúng con cũng chịu ơn người.

Hằng ngày trong Thánh lễ, qua lời kinh nguyện, biết bao người đã đến cậy nhờ lời cầu nguyện người trước mặt Chúa và họ luôn tìm được nguồn ủi an từ nơi Chúa.

Giờ đây, thánh lễ cuộc đời người đã hoàn tất. Chúng cầu nguyện cho người và cũng cậy nhờ vào lời cầu bầu của người, nếu người đã được về diện kiến tôn nhan Chúa, xin Chúa ban cho chúng con luôn sống xứng đáng với những gì người đã dành cho chúng con, biết bảo toàn và phát huy gia sản đạo đức, thiêng liêng, trí thức và tri thức mà người đã để lại; và xin Chúa cho chúng con những ơn lành này : (những ơn xin chuyển cầu). Xin Chúa nhận lời chúng con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi