Tin mừng và cuộc sống

Chuyện lạ đời : là con mà cũng là Chúa

Ngày đăng:09-06-2017 |4:15 AM | 1145 Lượt xem

Chuyện lạ đời

Đấng Ki-tô là con và là Chúa của vua Đa-vít

Đây chính là vấn đề mà Tin Mừng đặt ra cho ta hôm nay. Đức Giê-su làm sao có thể vừa là con vua Đa-vít vừa là Chúa của ông ? Một vấn đề thần học không dễ trả lời cho người chưa tin. Tuy nhiên, với người đã tin vào Đức Giê-su thì có thể biết theo Kinh Thánh, hiểu một phần và xác tín điều ấy trong đức tin.

1 – Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít

Nếu ta đọc lại gia phả Đức Giê-su Ki-tô con vua Đa-vít trong Tin Mừng Mát-thêu 1,1-17 hay trong Lu-ca 3,23-38 thì có thể tìm được một nửa câu trả lời. Nói một nửa, vì thực ra Đức Giê-su không thuộc dòng dõi Đa-vít theo nghĩa đen của từ gia phả. Đức Giê-su Ngôi Lời nhập thể không mang dòng máu Đa-vít, chỉ thuộc gia phả Đa-vít trên danh nghĩa. Thánh Giu-se thuộc dòng dõi Đa-vít, kết hôn với Đức Ma-ri-a, nhưng không phải là « tác giả của bào thai » mà bởi đó Đức Ma-ri-a đã sinh hạ Đấng Cứu Thế. Tác giả của bào thai là Chúa Thánh Thần, nhưng vì là chồng của Đức Ma-ri-a, nên nghiễm nhiên Thánh Giu-se là cha, hay nói đúng thì là đấng bảo hộ, là cha nuôi của Đức Giê-su (x. Mt 1,18-24).

Một chi tiết nữa rất quan trọng trong truyền thống Kinh Thánh ta ít để ý đó là việc thiên thần truyền cho Thánh Giu-se đặt tên cho con trẻ là Giê-su : « Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. » Đặt tên cho ai, cho vật gì nghĩa là người đó vật ấy thuộc về mình. Khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng người cũng đặt tên. Khi chọn các Tông Đồ Đức Giê-su cũng cho một số người những cái tên mới.

Đó là hai lý do chính có thể giúp hiểu tại sao Đấng Ki-tô thuộc dòng Đa-vít, được gọi là con vua Đa-vít.

2 – Đức Ki-tô là Chúa của vua Đa-vít

« Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? » (c. 37). Thánh Mác-cô cũng như Mát-thêu và Lu-ca đều bỏ lửng câu hỏi không có câu trả lời. Tuy vậy, ta có thể tìm thấy câu trả lời cũng nơi hai tác giả này.

Thánh Mát-thêu trong việc trình thuật truyền tin cho Thánh Giu-se có nói : « Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta » (Mt 1,23). Thánh Lu-ca lại là việc truyền tin cho Đức Ma-ri-a : « Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận » (Lc 1,30-33).

Như vậy Đức Giê-su con bà Ma-ri-a là Con Thiên Chúa làm người, là « Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" ». Như Đức Giê-su nói sau này : « Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ » (Ga 8,56). Phải vì  « Trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! » (8,58).

Đức Ki-tô là Chúa của Đa-vít, nhưng lại thuộc dòng dõi ông, vì đó là dòng dõi được tuyển chọn, dân Chúa chọn riêng làm điểm, để từ đó mở ra diện rộng, cứu nhân loại. Vấn đề thuộc dòng dõi chỉ là vấn đề gia phả, còn việc Đức Ki-tô làm người, nhập thể là do chính bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, vì thế Người luôn luôn là dòng dõi của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa.

Đức Ki-tô là « Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" » cho ta được ở cùng Người, Người vừa là Chúa nhưng đồng thời cũng là người, nên vừa là Chúa của ta, vừa là anh em, bạn hữu của ta. Như với Áp-ra-ham, Đa-vít... Người mời gọi ta sống đồng thời hai tương quan với Người.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu sống mật thiết tương quan với Đấng là « Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" » ngày càng hơn.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi