Previous
Next

Đức ông Quynh

Cha Quynh, con người, sự kiện giai thoại, lời người chép chuyện
Cha Quynh, con người, sự kiện giai thoại, lời người chép chuyện
Tôi biết và ái mộ cha Quynh từ đầu năm 1955 tại Hà Nội. Lúc đó tôi là sinh viên năm đầu và khóa đầu của trường đại học Văn khoa. Tôi thường đến Nhà Thờ Lớn Hà Nội để nghe buổi giảng giáo lý cho giới t
Xin cầu bầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử
Xin cầu bầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử
Khi còn sống giữa chúng con, người đã luôn cố gắng thể hiện vai trò của người mục tử, là hiện thân của Chúa Ki-tô linh mục giữa trần gian, mang Chúa đến cho con người, và làm cho con người trở về với