Previous
Next

Đời sống thánh hiến

Ơn gọi Đời Sống Thánh Hiến: Lắng nghe và Đi theo
Ơn gọi Đời Sống Thánh Hiến: Lắng nghe và Đi theo
Mỗi đặc sủng của Hội Dòng đều là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, mỗi ơn gọi của từng cá nhân chúng ta đều là ơn ban do đó không bao giờ già cỗi, chỉ khi hồng ân đó, ơn ban đó đến với con người, với c