Previous
Next

tinh thần cha Quynh

Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng dân tộc Việt Nam
Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng dân tộc Việt Nam
Suốt đời cha phấn đấu cho một lý tưởng, Cha sống cho một tâm nguyện: Tôi là Linh mục Việt Nam. Vì lý tưởng và tâm nguyện ấy, cha đã chấp nhận bị chống đối, bị hiểu lầm và bị từ khước. Nhưng chân lý dầ