Suy niệm tháng Trái Tim

Trái Tim Đức Chúa Giê-su đã vâng lời cho đến chết

Ngày đăng:20-06-2017 |6:30 AM | 1305 Lượt xem

Ngày hai mươi

Trái Tim Đức Chúa Giê-su đã vâng lời cho đến chết

Cho đến bây giờ chúng ta vẫn xét tình yêu Chúa Giê-su là đối với chúng ta. Tuy nhiên xét đến cùng, gốc rễ tình yêu của Chúa Giê-su, là do ý của Đức Chúa Cha, Chúa Giê-su đã xuống thế gian đã yêu mến chúng ta đến cùng, là do thi hành ý của Đức Chúa Cha, ý của Chúa Cha là sai con xuống để cứu thế gian. Phúc Âm nói Đức Chúa Cha đã quá yêu thế gian nên đã sai Con Một Người xuống để cứu thế gian (x. Ga 3,16-17). Vậy ra ý ấy là bởi một tình yêu sản sinh ra, việc Chúa Giê-su xuống thế gian là do bởi một tình yêu phát sinh ra, và vì thế Chúa Giê-su đến với chúng ta như tình yêu của Đức Chúa Cha vậy. Ta nên nhắc lại : Chúa Giê-su đến, Người đến như một tình yêu Đức Chúa Cha, mang bao tình yêu Đức Chúa Cha, làm việc tình yêu Đức Chúa Cha giao phó cho. Xét cho thấu đáo, ta thấy Chúa Giê-su là giai đoạn cuối của một chuyện tình yêu, tình yêu Thiên Chúa đối với dân Người, đủ kiểu đủ cách, thế mà không chiếm được tình yêu của dân, Người không xây dựng được một dân trung thành yêu mến Người, bây giờ phải sai con xuống để làm việc ấy cho được việc, cho dứt khoát. Việc Chúa Giê-su xuống là để hoàn tất một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ngày tạo thành trời đất. Đây là giai đoạn cuối cùng, không lạ gì trong công việc tình yêu này, Trái Tim Chúa Giê-su chiếm một vị trí quan trọng, Trái Tim Chúa Giê-su là sứ giả tình yêu Đức Chúa Cha, là nơi giót tính Đức Chúa Cha ngự, đến để xây dựng tình yêu dân Người. 

Nhìn theo viễn giới này ta hiểu tại sao trong Phúc Âm luôn nói Đức Chúa Giê-su làm theo ý Đức Chúa Cha, Chúa Giê-su nói cũng là nói những lời Chúa Cha ban cho nói, làm cũng là làm những điều đẹp ý Đức Chúa Cha. Bởi vì có một chương trình phải làm, chương trình của Đức Chúa Cha giao phó cho phải làm mới làm tròn nhiệm vụ sứ giả của Đức Chúa Cha, mới trọn đạo làm con. Phúc Âm đầy những chứng cứ về điều này Chúa bảo Phi-líp-phê : « Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình » (Ga 14,10), hay nơi khác « Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi » (Ga 12,49-50). Chúa Giê-su cũng nói những điều làm đẹp lòng Cha ta, ta hằng làm chứng về điều ấy, vì thế trên núi Ta-bo, có tiếng Đức Chúa Cha đã nói trong đám mây : « Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! » (Mt 17,5), ở vườn Giệt-sê-ma-ni trong lúc gay go nhất, cuối cùng Chúa Giê-su tuân theo ý Chúa Cha mà làm, Chúa Giê-su là sứ giả Đức Chúa Cha, là sứ giả tình yêu Chúa Cha, Trái Tim Chúa là trọng tâm của tình yêu Đức Chúa Cha với dân Người, đến bộc lộ với dân Người, Người đã thực hành đối với chúng ta, chúng ta đã cùng nhau suy ngắm trong những bài trên. Chúa Giê-su đã thực hành như vậy là do ý Chúa Cha, là Chúa Cha sai đến làm như vậy. Người đã làm ý Chúa Cha, Trái Tim Chúa Giê-su là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng, như kinh cầu đã nói.

Vậy xét đến cội rễ, tình yêu Chúa Giê-su là tình yêu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã vì yêu Đức Chúa Cha mà yêu chúng ta, đã vì vâng lời Chúa Cha mà yêu chúng ta, tình yêu Chúa Giê-su yêu chúng ta có cội rễ ở Chúa Cha, Chúa Cha đã thông qua Trái Tim Chúa Giê-su mà yêu chúng ta, kéo chúng ta về với Người. Chúa Giê-su lôi kéo chúng ta yêu Người cũng là để qua Chúa Giê-su mà yêu Đức Chúa Cha. Chúa Giê-su lập phép bí tích để biến ta thành chi thể Người cũng là để đưa ta về tình yêu Đức Chúa Cha. Xét đến cùng, mọi sự xuất phát từ Thiên Chúa, khép kín vòng yêu của Chúa Ba Ngôi.

Chúa Giê-su đã vâng lời vì yêu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã vâng lời và thực hành tình yêu Chúa Cha, đã vâng lời cho đến chết. Tình yêu Chúa Giê-su đối với chúng ta là thể hiện tình yêu của Người đối với Chúa Cha, cũng là thể hiện tình yêu Chúa Cha đối với chúng ta, và cuối cùng dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Kinh cầu Trái Tim Chúa Giê-su ở đấy có mấy câu liền nhau rất tài tình, ta đọc : « Trái Tim Đức Chúa Giê-su đã vâng lời cho đến chết », vâng lời đến chết thì phải lưỡi đòng thâu qua nên ra mạch mọi sự yên ủi chúng ta, trở thành nguồn sống và sự sống lại chúng ta, mà chính nhờ đó mà cho chúng ta được mọi sự bằng an thật, nghĩa là được làm lành cùng Đức Chúa Trời. Đích cùng là thế, là đưa ta vào yêu mến Đức Chúa Cha. Tóm tắt lại cho rõ điều quan trọng này : Đức Chúa Cha sai Chúa Con xuống làm chương trình Người là xây dựng một dân yêu mến Chúa, khi Chúa Giê-su làm việc cứu chúng ta là vì vâng lời Đức Chúa Cha, Chúa Giê-su yêu thương chúng ta đến cùng là do ý Đức Chúa Cha, là vâng lời Chúa Cha, chính là tình yêu Chúa Giê-su đối với Cha Người dạy phải yêu chúng ta như thế. Vì vậy cội rễ sự yêu chúng ta là từ nơi Đức Chúa Cha, và Chúa Giê-su yêu chúng ta, chúng ta yêu Chúa Giê-su cuối cùng ý là để về trong tình yêu Đức Chúa Cha.

Khi suy tôn Trái Tim Chúa Giê-su, chúng ta phải luôn nhớ đến cội rễ ấy, lòng chúng ta sẽ phải bàng hoàng vì biết bao tình yêu Thiên Chúa đã tỏ ra đối với chúng ta, tình Chúa Cha yêu ta đến thế đấy, xin Chúa cho chúng ta thống hối về sự bội bạc của chúng ta mà trở về cùng tình Chúa yêu ta. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi