Suy niệm tháng Trái Tim

Đây là giới răn của Thầy : CÁC CON HÃY YÊU NHAU

Ngày đăng:25-06-2017 |12:02 AM | 1292 Lượt xem

Ngày hai mươi sáu

Đây là giới răn của Thầy : CÁC CON HÃY YÊU NHAU

Chúa đã nói : Ai yêu Thầy thì thực hành lời Thầy truyền, hay ngược lại cũng đúng, ai thực hành lệnh Thầy truyền thế là kẻ yêu Thầy. Chúa nói thêm, này là lệnh truyền của Thầy : « Các con hãy yêu nhau » (Ga 13,34). Thánh Gio-an trong thư của người nói đi nói lại điều này không mệt mỏi, yêu Chúa thì phải yêu nhau, yêu nhau là biểu hiện yêu Chúa (x. 1Ga 4,20-21). Hai điều ấy là một, ở đây không có ý nói là tình thương yêu nhau là thế nào, ở đây chỉ muốn cùng nhau suy ngắm xem tình yêu nhau liên hệ đến tình yêu Chúa làm sao, hai mối tình ấy liên quan đến nhau thế nào mà lại thành như một, chỉ muốn suy ngắm xem thế nào mà khi yêu nhau mà lại yêu Chúa, và khi yêu Chúa thì phải yêu nhau. Thánh Gio-an nói rõ : « Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,8). Thiên Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa muốn cứu chúng ta, vậy chúng ta có thể suy ngắm theo hai mặt như sau :

Một là nếu chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta phải ở trong tâm tình của Chúa, nghĩa là chúng ta phải như Chúa yêu, chúng ta phải yêu những người Chúa yêu, nghĩa là phải yêu nhau. Chúng ta yêu Chúa thì phải ở trong đường lối Chúa, đường lối Chúa là yêu mọi người, thế thì chúng ta phải yêu mọi người. Đường lối của Chúa là mọi người chúng ta đều là con cái Chúa, là hình ảnh của Chúa, là thân thể Chúa Giê-su là đầu. Vậy yêu Chúa là đầu thì phải yêu nhau là thân thể Chúa. Lệnh Chúa truyền chúng con hãy yêu nhau, theo nghĩa thứ nhất là như vậy, nếu chúng ta không yêu nhau thì không ở trong tâm tình của Chúa, không ở trong đường lối Chúa, ắt không thể đẹp lòng Chúa, không thể là con Chúa được.

Thánh Gio-an có câu : “Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra” (1Ga 5,1). “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Lý do thứ hai sâu sắc nhiều, Thánh Gio-an viết câu rất thâm thúy như sau :

“Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4,11-12).

Thiên Chúa là Tình Yêu, khi chúng ta yêu nhau nghĩa là khi trong ta có tình yêu là trong ta có Thiên Chúa, Thiên Chúa ở trong ta. Mắt ta thì không thấy Thiên Chúa , nhưng khi ta yêu nhau thì ta biết, yêu nhau thì biết, thì cảm thấy, và đấy là Thiên Chúa ở trong ta, mắt không thấy Thiên Chúa nhưng cảm thấy Thiên Chúa, biết là có Thiên Chúa trong mình, tất nhiên không phải biết một cách tỏ tường, chỉ như trong gương, còn bị màn che khuất, nhưng là biết thật, biết Chúa thật, biết là Chúa ở trong ta thật. Tình yêu Chúa thật sự đã tồn tại, đã được tỏ, được thực hiện, được thi hành trong ta, chính nhờ sự thi hành sự thực hiện ấy mà ta biết là có Chúa ở trong ta, Chúa ĐANG tồn tại trong ta.

“Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).

Đấy là điều sâu nhất của đạo ta, khi ta yêu nhau thì tình yêu ấy là Thiên Chúa ở trong ta, chính đấy là Thiên Chúa, ta biết Thiên Chúa chắc chắn nhất theo cách ấy, do kiểu ấy, do hành vi ấy. Thánh Gio-an viết :

“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 7-8).

Chúng ta thấy rõ, ai không yêu thì không biết Thiên Chúa, khi ta yêu, khi trong ta có tình yêu, khi ta thực hành tình yêu thì chính trong hành động ấy, trong động tác ấy, trong hành vi ấy, chính trong việc ấy làm cho ta biết Thiên Chúa, gọi là biết, là BIẾT, là cảm thấy, là thấy Chúa ở trong chính tình yêu ta yêu nhau, chính Chúa là tình yêu ấy, chính đấy là ở trong Chúa.

Như vậy ta xét về cả hai mặt : Yêu Chúa thì phải yêu nhau, yêu nhau là ở trong Chúa. Hai tình yêu Chúa là một, một đằng là gốc, một đằng là ngọn, tình yêu mến là cội rễ, tình yêu nhau là hiệu quả, tình yêu mến là nền tảng, tình yêu nhau là thể hiện. Tình yêu Chúa là tình yêu đầu, yêu nhau là tình yêu thân thể, chỉ là một tình yêu, tình yêu Chúa Ki-tô toàn thể, đầu và thân. Tất cả là một khối yêu thương trong Chúa Ba Ngôi, là tình yêu bản chất. Như thế là đi vào hướng chương trình Chúa, là thực hiện chương trình Chúa, là thi hành lệnh của Người. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi