Về Chúa Thánh Thần
Chúa Thánh Thần làm gì trong ta?
Chúa Thánh Thần làm gì trong ta?
Ta nên nhớ kỹ, Thánh Thần có nhiệm vụ chính yếu là đưa Đức Giê-su đến. Sau đấy khi ta nhận Mình Máu Thánh Đức Giê-su vào trong ta. Gốc là nhờ Thánh Thần.
Thánh Thần có phải là ngự trong ta không?
Thánh Thần có phải là ngự trong ta không?
Thánh Thần Chúa ngự trong ta. Nói như thế có đúng không? Nhất định là đúng. Nhưng không phải chỉ có thế. Thánh Thần không ngồi trên ngai, ngồi đấy, như bất động.
Chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần
Chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần
Thánh Thần ở lại trong ta liên tục và suốt đời. Người hoạt động trong ta, ta cần ý thức về sự có mặt của Người, hợp tác với Người để ta dần dần trở nên...