Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã c
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh
Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
“Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh
Thánh Mát-thi-a Tông Đồ
Thánh Mát-thi-a Tông Đồ
Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói v
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại t
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
“Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại và