Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn Đức Mẹ Lộ-đức
Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn Đức Mẹ Lộ-đức
"Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụ
Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A
Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người tron
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh.
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ
Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng
Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao?
Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc.
Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con". Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm A, Dâng Chúa Vào Đền Thờ
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm A, Dâng Chúa Vào Đền Thờ
Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lư
Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng
Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng.
Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội
Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?
Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm A
Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời
Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.