Lời Chúa mỗi ngày
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết.
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : Thầy biết con thương mến Thầy.”
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.
Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
hầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên.
Lễ Chúa Giê-su lên Trời
Lễ Chúa Giê-su lên Trời
Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.
Lễ Chúa Giê-su lên Trời
Lễ Chúa Giê-su lên Trời
“Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó.
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh
Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Thánh Mát-thi-a, Tông Đồ
Thánh Mát-thi-a, Tông Đồ
“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.