Mẹ Maria

Về Đức Ma-ri-a hồn xác lên Trời

Ngày đăng:05-05-2017 |5:40 AM | 1611 Lượt xem

Ngày mồng sáu

VỀ ĐỨC BÀ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI

Đức Ma-ri-a là người đầu tiên linh hồn và Xác lên Trời, vì Chúa Giê-su không phải chỉ là một con người mà thôi mà còn là Con Thiên Chúa.

Đức Ma-ri-a là cộng tác viên của Thánh Linh, Thánh Linh đã biến đổi Mẹ dần dần, bây giờ Mẹ hoàn toàn trở thành linh thiêng, và về cùng Thiên Chúa. Mẹ đã đi hết cuộc đời của Mẹ, và đây là phần thưởng vinh quang cao quý nhất của Mẹ.

Trong Thiên Chúa, Mẹ lại thấy Con Mẹ là Chúa Giê-su, lần này thì vĩnh viễn ở với Con không còn chia ly nữa, như trong thời Chúa Giê-su giảng đạo, hay ba ngày trong mồ. Hạnh phúc của Mẹ là hoàn toàn, không còn chút bóng đen nào che ám. Xưa Mẹ đã có phúc vì đã tin, như lời Ê-li-sa-bét nói, nay là phúc không phải vì đã tin, không phải trong đức tin, không như trong gương nữa, mà là mặt giáp mặt, tỏ tường, Thiên Chúa thế nào thì Mẹ thấy như thế. Bản thân Mẹ trở thành linh thiêng, Mẹ thế nào thì nay cũng được tỏ rõ như thế, không còn xác thịt nặng nề che khuất, Mẹ sáng láng như được bao bọc mặt trời, theo như lời sách Khải huyền đã nói.

Đối với chúng ta, từ nay Mẹ là Mẹ hoàn toàn theo hết nghĩa của chữ Mẹ. Xưa Mẹ đã là Mẹ, Mẹ đã từng cầu bầu cho loài người, như ở Ca-na, nhưng bây giờ thì mẹ có hoàn cảnh cầu bầu cho chúng ta gấp bội. Xưa Mẹ đã từng biết nhu cầu của chúng ta, như ở Ca-na, nhưng ngày nay, thành linh thiêng thì Mẹ có đủ khả năng biết gấp bội. Mẹ sẽ biết mỗi người chúng ta, Mẹ sẽ biết tình trạng của mỗi con cái Mẹ, biết trong một tình yêu rõ rệt và ấm áp như một người Mẹ. Trong vinh quang thiêng liêng của Mẹ, mọi sự trở thành có ý thức sâu sắc.

Trước đây khi còn dưới thế, Mẹ cũng biết phần nào, Mẹ cầu bầu phần nào và hiệu quả của lời cầu bầu ấy Mẹ chỉ được biết trong đức tin một cách mờ tối. Ngày nay trong vinh quang thiêng liêng, Mẹ biết rõ sâu sắc, Mẹ cầu bầu mạnh thế hơn, vì Mẹ biết hiệu quả của sự cầu bầu của Mẹ. Mẹ thương yêu chúng ta, Mẹ biết mỗi con cái Mẹ, sự hiểu biết minh bạch trong vinh quang linh thiêng, nên không thể không dẫn đến sự cầu bầu mạnh thế cho con cái. Lòng người mẹ nào mà chẳng thế. Lòng Mẹ Ma-ri-a sao yên tâm được mà không cầu bầu giúp đỡ, khi con cái kêu xin.

Trên đây là cơ sở của sự cầu bầu của Mẹ Ma-ri-a, nền tảng của quyền năng cứu giúp của Mẹ, cái lý, cái giáo lý của sự trung gian của Mẹ. Tuy nhiên ta cần chú ý điều này : Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, là cầu bầu nơi Thiên Chúa Cha thông qua Chúa Giê-su Con Mẹ. Chúng ta biết mọi ơn là do và qua Chúa Ki-tô mà đến. Chúa Ki-tô là ĐẤNG TRUNG GIAN DUY NHẤT. Chúng ta không có hai đấng trung gian, không có hai nguồn ơn, chỉ có một, đó là Chúa Ki-tô. Đức Mẹ có cầu bầu cũng là tham gia vào sự trung gian của Chúa Ki-tô, dẫn chúng ta đến với Chúa Ki-tô và ơn sẽ được là từ Chúa Ki-tô mà ra. Đạo ta là đạo Chúa Giê-su không phải là đạo Đức Mẹ Ma-ri-a. Không có chuyện bám vào Đức Mẹ mà không cần Chúa Giê-su, trái lại thì có, chính Đức Mẹ đã cầu bầu qua Chúa Giê-su, và đưa ta đến gần Chúa Giê-su để được Chúa Giê-su ban ơn. Chúng ta nhờ Đức Mẹ để đến với Chúa Giê-su là đích cùng. Chúng ta chỉ đẹp lòng Mẹ, chỉ thật là con Mẹ, khi chúng ta kết hợp với Chúa Giê-su mà thôi. Như chúng ta có dịp nói trong một bài trên. Nhiều khi chúng ta có cái kiểu hiểu đạo như là cậy nhờ Mẹ Ma-ri-a, chỉ biết có Mẹ Ma-ri-a, chỉ cần Mẹ Ma-ri-a mà thôi, để xin ơn nọ ơn kia, không hề chú ý đến gì nữa, chỉ khấn hứa Mẹ Ma-ri-a mà thôi, không cần gì đến Chúa Giê-su, không hề cải đổi tâm hồn để kết hợp với Chúa Giê-su, thế thì là hiểu đạo không đúng đắn, không còn là đạo Chúa Ki-tô nữa.

Còn một khía cạnh nữa nên chú ý khi suy ngẫm về việc Đức Mẹ lên Trời. Đức Mẹ đã hồn xác lên Trời, đó là một hy vọng lớn cho chúng ta. Về Đức Mẹ lên Trời, ta thấy một chi thể của Giáo hội, chi thể cao nhất, thánh thiện nhất, đã đạt tới đích, đạt tới vinh quang và phong phú. Mẹ đã hồn xác ở với Chúa Ki-tô sống lại, không màn che, không cùng, cửa Trời đã mở cho loài người, chúng ta cũng có thể lên được sau Mẹ, như Mẹ. 

Cửa Trời đã mở, đây là niềm hy vọng có cơ sở, có chứng cớ cụ thể. Mẹ là điểm đầu của Giáo hội đạt tới đích và Giáo hội đang đi theo tới đích ấy, Mẹ sẽ giúp ta. Giáo hội đã bắt đầu thành công, mầu nhiệm Giáo hội dần dần đã đến hoàn tất, khi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII hợp cùng Giáo hội đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời năm 1950. Đó là người muốn nói lên niềm tin tưởng vững chắc của Giáo hội vào thắng lợi cuối cùng, và cũng nói lên niềm tin chúng ta vào sự cầu bầu mạnh thế của Mẹ trên đường đi đến thắng lợi ấy.

Vậy chúng ta hãy cố gắng cất tiếng tung hô lên vinh quang Mẹ ta, ta hãy vững tin vào tương lai của chúng ta, chúng ta hãy cầu xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Amen

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi