Mẹ Maria

Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà

Ngày đăng:11-04-2020 |4:30 AM | 474 Lượt xem

NGẮM BẢY SỰ ĐAU ĐỚN ĐỨC BÀ 

Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh Kính Mừng chia ra làm bảy phần.

Thứ Nhất Thì Ngắm: Khi ông Thánh Si-mi-on  ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: “Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cũng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ”. Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ liên, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

Kính mừng … 

Thứ Hai Thì Ngắm: Khi Thánh Thiên Thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Achitô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

Kính mừng… 

Thứ Ba Thì Ngắm: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

Kính mừng…….. 

Thứ Bốn Thì Ngắm:  Khi Đức Mẹ theo Con đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvari-ô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh Giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. Amen.

Kính mừng… 

Thứ Năm Thì Ngắm:  Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh Giá phán ra bảy lời, như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, mà giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

Kính mừng… 

Thứ Sáu Thì Ngắm: Khi ông Thánh Giuse cùng ông Thánh Ni-cô-đê-mô/ tháo đinh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống/ mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hay tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con thấu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì đầm đìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bây giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.

Kính mừng … 

Thứ Bảy Thì Ngắm: Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn, như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con, mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, phương chi bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

Kính mừng ………

 

Chúng con cám ơn Đức Chúa Giê-su xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Si-mi-on nói mà Đức Mẹ nhớ liên. Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ cho liên, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi sa ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong sinh thì cho được chịu các phép bí tích và khỏi chết tươi, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi. Vậy chúng con chỉ một lòng cậy rất thánh Đức Mẹ là quan thầy, là Chúa bầu là sao mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đang chầu chực Đức Chúa Giê-su cùng rất thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi