Mẹ Maria

Đức Ma-ri-a là mẹ chúng ta

Ngày đăng:03-05-2017 |5:12 AM | 1460 Lượt xem

Ngày mùng bốn

ĐỨC MA-RI-A LÀ MẸ CHÚNG TA

Có một điều chúng ta cần lưu ý luôn đó là khi Đức Ma-ri-a trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế thì cùng một lúc ấy Mẹ thành Mẹ chúng ta. Chức năng là Mẹ Đấng Cứu Thế có một khía cạnh xã hội, thánh Au-gút-ti-nô đã tóm tắt như sau :

"Là Mẹ của đầu thân thể mầu nhiệm, Đức Ma-ri-a cũng là Mẹ của các chi thể. Đã đành khi nhận làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể ngày thiên sứ truyền tin, Mẹ cũng có thể gọi là Mẹ chúng ta, tuy nhiên chưa thật hết nghĩa. Đã đành khi xuống thế làm Người, vừa là Người vừa là Thiên Chúa, là NGƯỜI-THIÊN-CHÚA, Chúa Giê-su đủ có quyền được gọi là thủ lĩnh loài người, là anh cả loài người, vì thế Đức Ma-ri-a cũng có thể gọi là Mẹ loài người, là Mẹ chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giê-su thật sự trở thành thủ lĩnh loài người khi hoàn tất công việc cứu vãn, trên cây thập giá. Xét cho đến cùng, danh hiệu ấy chỉ hoàn tất đối với Chúa Giê-su khi người lên Trời, trở thành Chúa Ki-tô ngựbên hữu Đức Chúa Cha, hoàn tất mầu nhiệm trong đời của Người. Xét đến cùng nữa, Chúa Giê-su chỉ thành đầu thật sự khi có một thân thể thực tế sau ngày lễ Thánh Thần hiện xuống, có giáo dân được nhận vào Giáo Hội thành thân thể của Chúa. Chúng ta chỉ thực sự là em Chúa Giê-su khi ta được kết hợp với Người. Đức Ma-ri-a vì thế bắt đầu là mẹ chúng ta ngày lễ Truyền Tin. Là mẹ đầy đủ hơn ngày khổ nạn, khi thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Là mẹ cách trọn vẹn ngày lễ Thánh Thần hiện xuống, chính thức thành lập Giáo hội là thân thể Chúa Giê-su. Thực tế thì Đức Ma-ri-a dần dần làm mẹ của mỗi người chúng ta, khi chúng ta nhập vào Giáo hội và sống kết hợp với Chúa Ki-tô. Chức năng làm mẹ chúng ta Đức Ma-ri-a thực hành dần dần, ngày càng rộng rãi, ngày càng thâm sâu với đời sống của Giáo hội, trong thân thể mu nhiệm của Chúa Giê-su".

Như vậy Đức Ma-ri-a là mẹ chúng ta vì là mẹ Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là đầu, chúng ta là chi thể, chúng ta được là con Mẹ trong Chúa Giê-su, con độc nhất của Mẹ. Chúng ta càng kết hợp làm một cùng Chúa Giê-su bao nhiêu càng là con Mẹ bấy nhiêu. Cũng vậy, chúng ta càng kết hợp với Chúa Giê-su bao nhiêu thì càng gắn bó với Mẹ bấy nhiêu, càng thấm thía tình Mẹ yêu ta bấy nhiêu. Chính TRONG Chúa Giê-su chúng ta là con Mẹ, chính TRONG Chúa Giê-su mà ta hiểu và cảm thấy sâu sắc hơn tình Đức Ma-ri-a là mẹ ta. Không có Chúa Giê-su thì làm sao có được liên hệ với Mẹ Ma-ri-a, việc ấy nói cho ta hay Chúa Giê-su là đầu hết và cuối hết mọi sự là như vậy.

Nhưng cũng chính vì thế mà Mẹ Ma-ri-a muốn chúng ta yêu mến Chúa Giê-su ngày càng hơn, kết hợp với Chúa Giê-su ngày càng hơn để ta càng thành con Mẹ hơn. Ý muốn của Mẹ là gì? Lòng Mẹ thương ta muốn gì, nếu không phải là ta trở thành con Mẹ ngày càng hơn, và vì thế Mẹ muốn chúng ta kết hợp với Chúa Giê-su ngày càng hơn. Cũng chính vì thế lòng khao khát của chúng ta là gì, nếu không phải là được trở thành con Mẹ sâu sắc hơn, và vì thế chúng ta phải kết hợp với Chúa Giê-su hơn. Chúng ta cầu khẩn cùng Mẹ điều gì, nếu không phải là xin Mẹ cho ta biết yêu mến Chúa Giê-su hơn. Vì ta biết rằng như thế là cách ta trở thành con Mẹ thật sự gần gũi hơn, đó là con đường đến với Mẹ, con đường độc nhất nhưng chắc chắn nhất.

Chúng ta nên nhớ luôn đến điều này : Đức Ma-ri-a là mẹ Ngôi Hai nhập thể, là mẹ Chúa Cứu Thế, là mẹ đầu thân thể mầu nhiệm, nên cũng là mẹ của các chi thể. Muốn được Đức Ma-ri-a làm mẹ thật sự phải trở thành chi thể của Chúa Giê-su, phải kết hợp chặt chẽ với Chúa Giê-su trong thân thể mầu nhiệm người là Giáo hội.

Nhiều khi chúng ta chẳng xét gì đến Chúa Giê-su, chẳng xét đến việc kết hợp với người, chẳng chịu trở nên chi thể Chúa Giê-su, thế rồi cứ muốn Mẹ Ma-ri-a thương ta, cứ tưởng như thế là được thành con Mẹ. Thực là chúng ta nhầm to, chúng ta chẳng chịu từ bỏ tội lỗi, chẳng chịu sống thánh thiện, chẳng chịu sống với Chúa Giê-su mà cứ tưởng vẫn là con Mẹ Ma-ri-a, chỉ muốn khẩn cầu được ơn này ơn khác lợi cho mình mà thôi.

Nói chung chúng ta là con hình thức, có tên là con, chúng ta xưng bừa là con Mẹ, nên có lạ gì nhiều khi chúng ta không đáng Mẹ thương giúp ta. Chúng ta cần trở thành con Mẹ thật sự bằng cách sống gắn liền với Chúa Giê-su. Đấy là cách trở nên con Đức Mẹ Ma-ri-a. Ta cần phải nên hiểu rõ giáo lý về việc làm con Đức Mẹ mới được. Chứ đây không phải là việc tình cảm, không phải là việc xưng hô xuông, không phải là vấn đề nhận nhau bề ngoài. Đây là vấn đề dòng giống, vấn đề chất lượng, cần có chất lượng Chúa Giê-su trong ta. Đây là vấn đề tồn tại, đời ta thông công với đời thần linh của Chúa Giê-su, thông công với đầu để thành chi thể, cùng một sự thống nhất từ đầu và thân thể, có thế Mẹ mới nhận ra dòng máu Mẹ, mới nhận ra dòng dõi Mẹ, mới nhận ra chất lượng gia đình Mẹ, mới coi ta là con.

Làm con Mẹ là một danh hiệu quý giá, là một vị trí cao sang và đầy ơn, được Mẹ thương nhiều. Chúng ta hay hình thức lắm, thường chỉ là con Mẹ bằng môi miệng thì không đủ. Xin cho chúng ta hiểu giáo lý làm con Mẹ, để ta trở thành con Mẹ thật sự, Mẹ là mẹ ta sẽ thương giúp ta nhiều chẳng sai. Amen

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi