Gia tài truyền lại

Trái Tim Đức Chúa Giê-su là của lễ đền tội chúng con

Ngày đăng:21-06-2020 |12:07 AM | 559 Lượt xem

Ngày hai mươi mốt

Trái Tim Đức Chúa Giê-su là của lễ đền tội chúng con

Chúng ta suy ngắm nhiều về sự Trái Tim Chúa yêu dấu chúng ta, chúng ta đã suy thêm về phương diện Trái Tim Chúa, riêng là Trái Tim Đức Chúa Cha. Còn một khía cạnh nữa khi suy ngắm về Trái Tim không thể không chú ý được, đó là việc Trái Tim Chúa Giê-su vì yêu ta thì đền tội thay cho ta, làm nguôi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha. Chúa thịnh nộ khi chúng ta bội nghĩa phản nghịch cùng Người, đi sai đường lối Người, bội phản tình yêu Người mà lâm vào hố sâu tội lỗi, kinh cầu có câu : « Trái Tim Chúa Giê-su là của lễ đền tội chúng con ».

Thiên Chúa yêu chúng ta, khi chúng ta lầm lỗi Chúa vẫn thương và cứu. Tuy nhiên có một mặt khác là tội lỗi chúng ta làm Chúa phiền lòng quá sức, Chúa thịnh nộ quá sức, Chúa sửa phạt, Chúa phạt mà Chúa cũng lại thương, nhất là khicó người ăn năn thống hối tội lỗi mình, nhưng còn có phạt. Thành Sô-đôm là một ví dụ. Sô-đôm tội lỗi quá quắt đã bị hủy diệt. Lịch sử dân Do Thái cũng chứng minh cho điều này, dân chúng tội lỗi bị đi đày, Chúa đã thịnh nộ, Chúa đã sửa phạt một lần ở sa mạc khi Dân Chúa lỗi lầm thờ dối trá, phản nghịch cùng Chúa. Thánh Kinh nói rõ Chúa đã thịnh nộ và toan phạt, ông Mô-sê đã cầu bầu cho dân như sau :

« Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en » (Xh 32,11-13). 

Mỗi lần dân phạm tội quá quắt Chúa thịnh nộ, nhiều lần Mô-sê đã cầu bầu cho họ. Trước mặt Chúa Cha, vì lòng vâng lời của Người, vì tình yêu vô tận của Người, Chúa Giê-su có một khả năng làm nguôi lòng Chúa Cha và can cơn thịnh nộ Chúa gieo trên đất. Chúng ta tội lỗi, Trái Tim Chúa Giê-su vốn được Chúa Cha ưa ý mọi đàng, nhất là vì đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết, biểu lộ qua những đau khổ của người dâng lên để đền tội chúng ta. Trái Tim Chúa Giê-su đã dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội, và nhờ đấy chúng ta có tội được thoát cơn thịnh nộ của Chúa. Khía cạnh này chúng ta cần được suy ngắm và chúng ta cần được cần nhớ đến luôn khi cầu khẩn Trái Tim Chúa Giê-su. Đức Chúa Cha nhìn Trái Tim Con Người đền tội thay cho chúng ta và thứ tha cho chúng ta, trong bản kinh nguyện Thánh Thể III có câu :

« Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ Hội Thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa »

Việc làm nguôi lòng Chúa Cha là một điều cần thiết, Chúa Giê-su hằng làm việc ấy trong Thánh lễ. Thánh Phao-lô nói rằng trên Trời Chúa Giê-su ở bên hữu Đức Chúa Cha vẫn là Đấng bênh vực cho chúng ta, lại có một vị bảo vệ ở dưới đất là Thánh Linh, có một vị ở trên Trời là Chúa Ki-tô vinh quang hằng cầu bầu cho ta. Việc Chúa Giê-su vì yêu ta đã đền tội chúng ta và xóa tội chúng ta là một tín điều căn bản trong đạo, Thánh Phê-rô đã nói rằng :

« Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. » (1Pr 2,22-24).

Trái Tim Đức Chúa Giê-su là của lễ đền tội chúng ta là như vậy. Trái Tim Đức Chúa Giê-su dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội là như vậy. Tuy nhiên người ta có thể vặn, làm sao mà tôi phạm tội, người khác phải chịu thay cho tôi được. Ta nên phân biệt : Tội khác, đền tội khác, tội khác, hình phạt khác, tội ta làm, ta ăn năn thống hối thì mới được tha. Dẫu Chúa Ki-tô có chết cho ta, nhưng ta, nhưng tội ta thì ta phải hối cải mới được, vì tội ta là tình trạng tâm hồn ta, đời sống ta, ta phải hối cải, ăn năn, để được tha, để được tha hình phạt thì Chúa đền cho ta được, Chúa Giê-su làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha được.

Để hiểu việc này ta cần nhớ lại những điều đã suy ngắm trên về tình yêu nói chung, và tình yêu Chúa Giê-su nói riêng, tình yêu hòa một đối với ta, ta ở trong Chúa, Chúa ở trong ta, trở thành một thực thể, ta thành chi thể Chúa, Chúa là đầu, đầu có thể thay cho chi thể, có thể đại diện cho chi thể, nhưng cần ta là chi thể của Chúa Giê-su, nghĩa là ta gắn liền với Chúa Giê-su ở trong tình yêu Người. Nếu ta ở trong tình yêu Chúa Giê-su, Người là đầu của ta, nếu ta gắn bó với Người rồi thì bấy giờ mọi sự có thể cả. Trước mặt Đức Chúa Cha, chúng ta đã thành một với Chúa Giê-su thì mọi sự xuôi cả, không có mầu nhiệm tình yêu này thì không thể có chuyện ai làm thay ta được, ta không ở trong Chúa Ki-tô thay cũng không có tác dụng gì được, nhưng vì có mầu nhiệm tình yêu này nên Chúa Cha sẽ thấy chúng ta trong Chúa Giê-su và mọi sự được tha, được đền, được làm lành, tất cả vấn đề là ta phải ở trong Chúa Giê-su, kết hợp với Người, bấy giờ thì ta sẽ được nhờ sự Người làm của lễ đền tội chúng ta, Người dâng mình chịu phạt thay cho chúng ta là kẻ vốn tội lỗi. Bấy giờ thì thay được, vì chính chúng ta cũng có phần phải làm để kết hợp với Chúa Giê-su rồi, không phải chúng ta cứ đứng trong tội lỗi mà được hưởng ơn cứu vãn, ơn đền tội, sự tha phạt về tội.

Cho hay mọi sự đều quy lại tình yêu Chúa Giê-su và sự kết hợp với Người, là điểm mầu nhiệm nhất của đạo, chân lý ấy càng rõ ràng. Chính vì thế trong lúc cảm tạ Chúa Giê-su vì tình yêu Trái Tim Người đối với chúng ta, hiểu tình yêu quá mức của Người và đến lần chúng ta yêu mến Người, hết lòng kết hợp với Người để được thông công với việc Người đã làm vì yêu chúng ta. Bởi vì không kết hợp với Người thì không thể được hưởng công ơn tình yêu của Người được. Ta hãy ở trong Chúa, Chúa ở trong ta để việc Người làm được thông cho chúng ta. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi